Izvod iz pravila škole

PRAVA I DUŽNOSTI UČENIKA

 

Učenici ostvaruju prava i dužnosti prema odredbama Zakona, ovih Pravila i ostalih normativnih akata Škole.

Škola je obavezna da na početku školske godine upozna učenike s njihovim pravima,  dužnostima i odgovornostima.

Osnovna prava učenika su: Više

• pravo na odgoj i obrazovanje u svim aktivnostima koje se tiču učenika su interesi učenika od primarnog značaja bez obzira ko ih provodi,
• pravo da, pri bilo kojim pitanjima, koristi i u usmenom i u pismenom izražavanju bilo koji od zvaničnih jezika Bosne i Hercegovine,
• pravo da obrazovanje u Školi bude usmjereno na razvoj ličnosti djeteta, razvoj mentalnih i fizičkih sposobnosti do krajnjih granica,
• pravo da bude zaštićen od svih odgovornih u Školi od bilo kakvog nehumanog, ponižavajućeg postupanja bilo od drugih učenika ili nastavnog osoblja ili drugih zaposlenika,
• pravo da aktivno učestvuje u obrazovno-odgojnom procesu i redovno pohađa nastavu svih oblika,
• pravo da predlaže i organizuje proces učenja/podučavanja,
• pravo na slobodu mišljenja,
• pravo da traži objašnjenja pojedinih dijelova nastavne jedinke ili nastavnih jedinica u cjelini,
• pravo na javnost ocjenjivanja i sudjelovanja u ocjenjivanju,
• pravo prigovora na zaključnu ocjenu na kraju školske godine,
• pravo da se osposobi za samostalno učenje,
• pravo da se redovno priprema za nastavu i da redovno i sistematski uči,
• pravo da aktivno učestvuje u vannastavnim aktivnostima,
• pravo da osniva društva, klubove, sekcije, izdaju listove, organizuju ekskurzije, izlete i sportska takmičenja,
• pravo da koristi i čuva opremu i inventar prema njihovoj namjeni,
• i druga prava utvrđena Zakonom i normativnim aktima.

Osnovne dužnosti učenika su:Više

• da redovno pohađa nastavu svih vrsta i da stalno i sistematski uči,
• da se ponaša u skladu s Pravilima o kućnom redu,
• da redovno pravda izostanke sa nastave,
• da izvršava odluke organa upravljanja i rukovođenja, te stručnih organa škole,
• da nosi u školu potrebne udžbenike i neophodan pribor,
• da svojim radom i ponašanjem doprinosi afirmaciji škole i njenom ugledu,
• da je pristojno obučen,
• da pazi i čuva školsku imovinu, učila, nastavna sredstva, opremu itd.,
• da ispunjava i druge obaveze utvrđene Zakonom i normativnim aktima.

Prestanak statusa učenika Više

Učenik gubi status redovnog učenika kada i drugi put s uspjehom ne završi razred.

Status učenika za tekuću školsku godinu prestaje:
• ispisivanjem iz škole,
• isključenjem iz škole,
• napuštanjem škole,
• završavanjem obrazovanja.

Učenik se može ispisati iz Škole:
• kada iz objektivnih razloga mora prekinuti obrazovanje,
• kada prelazi u drugu školu.

Učenik se može ispisati i iz drugih razloga ali najkasnije dva mjeseca prije završetka nastave u drugom polugodištu, odnosno dva mjeseca prije završetka obrazovanja.

Ispisivanje maloljetnog učenika vrše roditelji ili staratelji, a mlađi punoljetni učenik se ispisuje sam uz saglasnost roditelja ili staratelja.

O zahtjevu za ispis učenika odlučuje direktor.

Učeniku koji se ispisao izdaje se uvjerenje o postignutom uspjehu na posljednoj klasifikaciji, kao i karakteristike učenika vezane za njegovo napredovanje, sklonosti, posebne osobine i slično, a na osnovu pedagoškog kartona učenika.

Član 53.

Učenik gubi pravo na dalje obrazovanje u školi ako u toku školovanja dva puta ponovi razred.

Učenik je napustio školu ukoliko u kontinuitetu izostane duže od dvije radne sedmice a o razlogu izostanka Škola ne bude obaviještena.

Razrednik je dužan nakon kontinuiranog izostanka učenika u trajanju od jedne radne sedmice pismeno, uz dostavnicu, obavijestiti roditelje ili staratelje učenika o izostajanju i od njih tražiti pismeno pravdanje izostajanja sa nastavnih sati.

Ukoliko nakon isteka roka od 8 dana od dana dostavljanja ne dobije pismeno pravdanje, razrednik o tome obavještava direktora.

Direktor donosi rješenje o prestanku statusa učenika zbog napuštanja. U rješenju se utvrđuje s kojim datumom je učenik napustio Školu.

Direktor škole će na prvoj narednoj sjednici upoznati Nastavničko vijeće sa donijetim rješenjem o prestanku statusa učenika zbog napuštanju škole što će se zapisnički evidentirati.

Član 54.

Na rješenje iz prethodnog člana, učenik, njegov roditelj odnosno staratelj, ima pravo žalbe Školskom odboru u roku od 3 dana od dana prijema rješenja.

Školski odbor po žalbi odlučuje u roku od 8 dana od dana prijema žalbe. Odluka Školskog odbora je konačna.

Po konačnosti odluke podaci se unose u matičnu i razrednu knjigu.

Ocjenjivanje učenikaViše

Član 57.

Praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje rada, znanja i vještina učenika Škole vrši se s ciljem sagledavanja nivoa znanja i vještina.

Ocjenjivanje je javno, kontinuirano i brojčano. Prilikom ocjenjivanja uz brojčanu ocjenu upisuje se datum.

Ocjene iz predmeta su:
• odličan (5),
• vrlo dobar (4),
• dobar (3),
• dovoljan (2),
• nedovoljan (1).

Ocjena nedovoljan (1) nije prolazna.

Član 58.

Učenik u toku polugodišta mora imati najmanje tri ocjene iz svakog predmeta, od kojih najmanje dvije ocjene iz usmenog odgovora a u nastavnom predmetu u kojem su Nastavnim planom i programom predviđene i školske pismene zadaće, broj obaveznih ocjena se uvećava za broj školskih pismenih zadaća.

Član 59.

Ocjena nedovoljan (1) mora biti provjerena.

Član 60.

Ako učenik ne postigne zadovoljavajući uspjeh, predmetni nastavnik je dužan da mu ukaže na nedostatke u znanju, te da ga uputi u način rada koji će ga dovesti do boljih rezultata.
Predmetni nastavnik može organizovati i rad rad učenikamu kojima slabijim pomažu bolji učenici.

Član 61.

Učeniku se ne može iz nastavnog predmeta dati ocjena nedovoljan (1) zbog nediscipline.
Učeniku se ne može za jedno pitanje, odnosno zadatak, dati više negativnih ocjena.
Tokom jednog nastavnog dana učenik može biti ocijenjen putem usmenog provjeravanja najviše iz dva predmeta.
Tokom jedne nastavne sedmice učenik može raditi najviše dvije školske pismene zadaće odnosno dva cjeločasovna pismena rada (test, kontrolni rad i slično)

Član 64.

Zaključnu ocjenu iz pojedinih nastavnih predmeta, utvrđuje Odjeljensko vijeće na prijedlog predmetnog nastavnika.

Zaključna ocjena iz svakog predmeta pojedinačno se izvodi na polugodištu i na kraju školske godine.

Prilikom zaključivanja ocjena iz nastavnih predmeta, pored numeričke ocjene uzima se u obzir i opći utisak koji nastavnik stiče o učeniku u toku praćenja rada, uvjeta i drugih faktora.

Nastavnik pri zaključivanju ocjena mora biti objektivan i nepristrasan i prijedlog zaključne ocjene saopštiti učenicima u odjeljenju.

Član 65.

Učenik i njegovi roditelji odnosno staratelji imaju pravo prigovora na zaključnu pojedinačnu ocjenu na kraju školske godine. Prigovor se podnosi Nastavničkom vijeću u roku od 48 sati nakon saopćenja ocjene.

Nastavničko vijeće je dužno da u roku od tri dana donese odluku o prigovoru. Ako Nastavničko vijeće usvoji prigovor, obrazovat će komisiju koja će provjeriti znanje učenika u roku od dva dana.

Ocjena komisije je konačna.

Član 68.

U Školi se ocjenjuje i vladanje učenika, a na osnovu redovnosti pohađanja nastave i drugih normi propisanih Pravilima.

Ocjene iz vladanja su: primjerno, vrlo dobro, dobro, zadovoljava i loše.

Ocjenu iz vladanja utvrđuje Odjeljensko vijeće na prijedlog razrednika na kraju prvog polugodišta i na kraju školske godine.

Ocjena iz vladanja ne utiče na opći uspjeh učenika.

ODGOJNO-DISCIPLINSKE MJEREViše

Član 101.

Učenici su dužni savjesno izvršavati svoje obaveze i poštovati utvrđena Pravila o kućnom redu škole.
Učeniku koji učini povredu dužnosti utvrđenu zakonom i ovim Pravilima, izriče se odgojno-disciplinska mjera.

Učenik je odgovoran samo za one povrede Pravila škole koje su u momentu izvršenja bile predviđene Zakonom ili ovim Pravilima.

Učenik može odgovarati i materijalno za štetu koju je učinio namjerno ili iz krajnje nepažnje.

Član 102.

Disciplinska mjera ima odgojni karakter i izriče se učenicima za slučaj utvrđene povrede učeničke dužnosti.

Kod izricanja odgojno-disciplinskih mjera mora se voditi računa o postupnom izricanju mjera.

Lakše i teže povrede dužnosti učenika

Lakše povrede dužnosti su:Više

– nenamjerno zakašnjavanje na nastavu,
– nepridržavanje Pravila kućnog reda u manjem obimu,
– ometanje nastavnika u izvođenju nastave,
– lakše remećenje reda u svom ili drugom odjeljenju,
– lakše remećenje reda na javnim mjestima,
– nekorektno ponašanje prema drugovima.

Teže povrede dužnosti su:Više

– zakašnjavanje na nastavu koje se ponavlja,
– prisvajanje tuđih stvari i imovine,
– neopravdano izostajanje sa nastave,
– neopravdano odlaženje sa nastavnog sata,
– drsko i nepristojno ponašanje prema drugovima, nastavnicima i ostalim zaposlenim u školi,
– javno odbijanje izvršenja dužnosti i odgovornosti koje ima učenik,
– javno odbijanje izvršenja naloga nastavnika i direktora ,
– nedolično ponašanje na ulici i javnom mjestu,
– nanošenje tjelesnih povreda drugu, nastavniku ili drugom zaposleniku Škole,
– podstrekavanje tuče i napada na učenike,
– izazivanje ili učešće u tuči u Školi, na ekskurziji, logorovanju i izletu,
– dovođenje u zgradu i dvorište Škole nepoznatih osoba koje mogu narušavati red i prouzročiti opasnost za učenike Škole,
– učestvovanje u presretanju učenika Škole i iznuđivanju novca i ličnih stvari,
– namjerno nanošenje materijalne štete školi u većem obimu ili vrijednosti uništavanjem školskog inventara i opreme,
– prisvajanje školske imovine,
– prepravka podataka u svjedočanstvu, đačkoj knjžici i drugim javnim ispravama koje izdaje škola,
– podsticanje, davanje ili pomaganje učeniku u upotrebi alkohola ili narkotičkog sredstva,
– unošenje oružja u Školu i neeksplodiranih ubojnih sredstava,
– netačno davanje podataka o sebi u cilju obmane,
– krajnje nemaran odnos prema radu,
– upotreba duhana, alkohola i narkotičkih sredstava,
– nepoštivanje odluka organa škole,
– nepredržavanje propisa o zaštiti na radu,
– bezrazložno aktiviranje protivpožarnog aparata i lažno dojavljivanje i uzbunjivanje,
– i druge povrede utvrđene odlukama organa Škole i drugim aktima.

Član 105.

Za povrede dužnosti učenika mogu se izreći slijedeće odgojno-disciplinske mjere, koje posljedično povlače i odgovarajuću ocjenu i z vladanja:
– ukor razrednika – ocjena iz vladanja vrlo dobro
– ukor Odjeljenskog vijeća – ocjena iz vladanja dobro
– ukor direktora – ocjena iz vladanja zadovoljava
– ukor Nastavničkog vijeća – ocjena iz vladanja loše
– isključenje iz škole – ocjena iz vladanja loše

Član 106.

Odgojno-disciplinska mjera ukor razrednika i ukor Odjeljenskog vijeća izriče se za lakše povrede dužnosti učenika, a ostale odgojno-disciplinske mjere izriču se za teže povrede dužnosti učenika.

O izrečenoj odgojno-disciplinskoj mjeri ukor Nastavničkog vijeća i isključenje iz Škole donosi se rješenje koje se dostavlja roditeljima odnosno starateljima učenika, dok se ostale odgojno-disciplinske mjere evidentiraju u razredne knjige bez donošenja rješenja.

Član 107.

Na rješenje iz prethodnog člana učenik, njegov roditelj odnosno staratelj, ima pravo žalbe Školskom odboru u roku od 3 dana od dana prijema rješenja.

U odlučivanju po žalbi Školski odbor može:
– potvrditi odluku Nastavničkog vijeća,
– odbaciti ili odbiti žalbu učenika, roditelja ili staratelja
– preinačiti odluku Nastavničkog vijeća i primijeniti, ako se na nju uopće odluči, neku drugu disciplinsku mjeru koju smatra primjerenom.

Član 108.

Na odluku Školskog odbora učenik, roditelj, odnosno staratelj mogu izjaviti žalbu ministru u roku od 8 dana od dana prijema odluke o izrečenoj odgojno-disciplinskoj mjeri.

Odluka ministra je konačna.

Škola je dužna omogućiti učeniku pohađanje nastave i nakon izrečene mjere sve dok odluka ne postane konačna.

Član 109.

Odgojno-disciplinska mjera isključenje iz Škole izriče se učeniku kada čini težu povredu dužnosti: namjerno nanošenje veće materijalne štete školi, falsifikovanje đačkih isprava, izazivanje tuče i nanošenje tjelesne povrede učeniku ili zaposleniku Škole, pokušaj fizičkog napada na učenike i zaposlene u školi, unošenje oružja u Školu i neeksplodiranih ubojnih sredstava, neopravdano izostajanje sa nastave preko 35 nastavnih sati, te vršenje krivičnih djela i prekršaja.

Učenik koji je isključen iz Škole može nastaviti školovanje u drugoj srednjoj školi.
Član 110.

Neopravdani izostanci sa nastave u toku školske godine povlače izricanje odgojno-disciplinskih mjera učenicima i to:
– do 5 neopravdanih izostanaka – vladanje primjerno
– od 6 do 10 – – vladanje vrlodobro
– od 11 do 19 – vladanje dobro
– od 20 do 29 – vladanje zadovoljava
– od 30 do 45 – vladanje loše
– preko 45 neopravdanih izostanaka – isključenje iz škole.”

Član 111.

Razrednik je dužan zatražiti od učenika, roditelja ili staratelja opravdanje za izostajanje sa nastave.

Ako učenik ili roditelj odnosno staratelj ne dostave odgovarajuće opravdanje u roku od 8 dana od dana izostajanja, takvi izostanci se smatraju neopravdanim, osim u slučaju dužeg bolovanja koje se dokazuje na osnovu nalaza nadležne zdravstvene ustanove – Doma zdravlja ili bolnice.

Član 112.

Izostanci sa nastave pravdaju se pismenim ljekarskim uvjerenjem nadležnog Doma zdravlja kada je u pitanju bolest koja traje duže od tri dana uzastopno, a kada je u pitanju vojna ili druga društvena obaveza, pravdanje se vrši predočenjem poziva.

Usmeno pravdanje od strane roditelja vrši se do tri dana bolesti i kada je u pitanju neki privatni opravdani izostanak ili neki drugi razlog,

Izostanke pravda razrednik. Ukoliko su ovakva pravdanja učestala razrednik može da traži dodatno ljekarsko uvjerenje ili da pravdanje ne prihvati.

Član 113.

Izostanak do tri dana odobrava razrednik, do sedam dana direktor, a preko sedam dana Nastavničko vijeće cijeneći opravdanost razloga za odsustvovanje sa nastave i blagovremenost najave.

Materijalna odgovornost učenikaViše

Član 114.

Učenik koji namjerno ili iz krajnje nepažnje prouzrokuje materijalnu štetu Školi, dužan je da je nadoknadi.

Ako štetu prouzrokuje više učenika, svaki učenk je odgovoran za dio štete koju je prouzrokovao.

Ako se ne može pouzdano utvrditi pojedinačno učešće svakog učenika u šteti, smatra se da su svi učenici podjednako odgovorni za štetu i nadoknađuju je solidarno.

Član 115.

Visina štete utvrđuje se prema knjigovodstvenoj vrijednosti, a ako ne postoji takav podatak, onda se visina utvrđuje procjenom.
Postojanje materijalne štete i odgovornost utvrđuje se u disciplinskom postupku.

Razrednik je dužan odmah po saznanju za učinjenu povredu učeničke dužnosti ili materijalnu štetu od učenika zatražiti pismenu izjavu.

Postojanje štete i okolnosti pod kojima je ista nastala, njenu visinu i počinioca, utvrđuje komisija od tri člana koju imenuje direktor škole.

Član 116.

Učenik se može žaliti na visinu plaćanja naknade štete, a žalbu podnosi Školskom odboru u roku od tri dana od dana utvrđivanja odgovornosti za štetu.

Odluku o oslobađanju učenika od plaćanja za učinjenu štetu donosi Školski odbor po uloženoj molbi učenika.

Oslobađanjem od naknade štete učenik se ne oslobađa disciplinske odgovornosti, odnosno mjere.

Postupak utvrđivanja odgovornosti učenikaViše

Član 117.

Razrednik učenika obavezan je da pokrene postupak za utvrđivanje odgovornosti učenika čim sazna za učinjenu povredu dužnosti učenika a najkasnije u roku od tri dana.

Sve radnje oko utvrđivanja odgovornosti učenika izvode se po hitnom postupku.

Učenik koji je učinio povredu dužnosti, dužan je razredniku dostaviti pismenu izjavu. Izjava učenika se obavezno protokoliše.

Kod pokretanja postupka za utvrđivanje teže povrede dužnosti vodi se prethodni postupak.

U prethodnom postupku pored pismene izjave učenik, nastavnik kao i svjedok/svjedoci, treba da daju svoj iskaz. Davanje iskaza će se obaviti pred komisijom o čemu razrednik obavezno vodi zapisnik.
Komisiju koja će saslušati učenika i svjedoka/e čine: razrednik, pedagog škole i predstavnik odjeljenja-predsjednik. Komisija je dužna da pribavi mišljenje odjeljenske zajednice učenika koji je učinio povredu dužnosti.

Razrednik saziva sjednicu Odjeljenskog vijeća, prezentira stav komisije, utvrđene činjenice i iznosi olakšavajuće okolnosti koje idu u prilog učenika.
Nakon razmatranja Odjeljensko vijeće predlaže disciplinsku mjeru.

O materijalnoj odgovornosti učenka odlučuje organ koji je nadležan za izricanje odgovarajuće odgojno-disciplinske mjere.

Podaci o svim radnjama provedenim u prethodnom postupku unose se u zapisnik Odjeljenskog vijeća.

O pokretanju disciplinskog postupka za učinjenu težu povredu dužnosti, obavještavaju se roditelji, odnosno staratelj učenika pismenim putem.

Član 118.

Postupak za utvrđivanje odgovornosti učenika ne može se pokrenuti ni voditi po isteku roka od šest mjeseci od dana kada je učinjena povreda dužnosti učenika.

Član 119.

Organi nadležni za izricanje odgojno-disciplinske mjere, kod donošenja odluke, trebaju imati u vidu
– težinu povrede i njene posljedice,
– stepen odgovornosti učenika,
– uvjete pod kojima je povreda učinjena,
– dotadašnji rad i ponašanje učenika,
– druge olakšavajuće ili otežavajuće okolnosti.

Član 120.

Nadležni organ Škole može:
– osloboditi učenika od odgovornosti
– proglasiti učenika odgovornim i izreći mu odgojno-disciplinsku mjeru.

Član 121.

Odgojno-disciplinska mjera važi za školsku godinu za koju je izrečena, a može se u toku školske godine ublažiti ili ukinuti.

Ublažavanje, odnosno ukidanje odgojno-disciplinske mjere vrši organ koji je mjeru izrekao.

Prijedlog za ublažavanje, odnosno ukidanje odgojno-disciplinske mjere, mogu dati: razrednik, odjeljenska zajednica, Odjeljensko vijeće, Nastavničko vijeće i direktor.

Član 122.

Učenici su dužni savjesno izvršavati svoje obaveze i poštovati Pravila o kućnom redu škole.

Učenik je odgovoran samo za one povrede Pravila škole koje su u momentu izvršenja bile predviđene Zakonom ili ovim Pravilima.

Učenik može odgovarati i materijalno za štetu koju je učinio namjerno ili iz krajnje nepažnje.


by Bliss Drive Review