Izvod iz kućnog reda

DOLAZAK I BORAVAK UČENIKA U ŠKOLIViše

Član 7.
Učenici dolaze u školsko dvorište najranije 5-10 minuta prije početka nastave. U pratnji dežurnog nastavnika ulaze u školsku zgradu i bez zadržavanja u hodnicima ulaze u kabinete.
Učenik koji zakasni dužan je da se javi dežurnom nastavniku ili dežurnom učeniku koji će ga uz odobrenje dežurnog nastavnika uputiti u odgovarajući kabinet.
Izuzetno u slučaju vremenskih ili drugih neprilika, dežurni nastavnik može pustiti učenike i ranije u školsku zgradu.
Pet minuta poslije početka nastave dežurni nastavnik ili dežurni učenik dužni su zaključati vrata Gimnazije.
Učenici koji u toku nastave zbog rasporeda ili odsutnosti nastavnika nemaju čas dužni su boraviti u čitaonici škole.

Član 8.
Dežurni nastavnik i dežurni učenik dužni su obezbijediti da se učenici prilikom ulaska u zgradu odnosno u toku nastave strogo pridržavaju Pravila o kućnom redu, da ulaze tiho, bez trčanja, galame i guranja, zadržavanja po hodnicima i slično.

Član 9.
Nastava u gimnaziji izvodi se u kabinetima.

Član 10.
Učenici su dužni brižljivo čuvati školsku imovinu, te pažljivo rukovati s njom kako bi ista služila i novim generacijama učenika (inventar u učionicama, opremu, kompjutere u kabinetu za Informatiku, elektroinstalacije, vodovodne instalacije u sanitarnim prostorijama i slično.)

Član 11.
Učenik je dužan nadoknaditi školi svu štetu koju namjerno ili iz krajnje nepažnje prouzrokuje na imovini škole.
Ako štetu prouzrokuje više učenika, svaki učenik je odgovoran za dio štete koju je prouzrokovao.
Ako se ne može pouzdano utvrditi pojedinačno učešće svakog učenika u šteti, smatra se da su svi učenici podjednako odgovorni za štetu i nadoknađuju je solidarno.
O učinjenim štetama učenici obavještavaju razrednika ili dežurnog nastavnika.
O visini štete, postupku utvrđivanja odgovornosti učenika, naćinu plaćanja štete i drugih pitanja, primjenjuju se odredbe člana 98-105 Pravila Četvrte gimnazije.

Član 12.
Učenici koji učestvuju u radu sekcija ili drugih oblika nastave, ulaze u razred samo u pratnji nastavnika koji organizuje takav oblik nastave.

Podsticanjem, davanjem ili pomaganjem učenika u upotrebi alkohola ili narkotičkog sredstva učenik je počinio težu povredu dužnosti za koju se izriče odgoojno-disciplinska mjera isključenje iz škole.

Član 22.
Učenici ne mogu bez poziva ili odobrenja ulaziti u zbornicu i druge službene prostorije gimnazije, niti samovoljno izlaziti iz Gimnazije prije završetka nastave ili sata.

ULAZAK STRANIH LICA U GIMNAZIJUViše

Član 23.
Lica koja dolaze u školu radi obavljanja poslova iz nadležnosti škole dežurni nastavnik ili dežurni učenik upućuje nadležnim licima nakon što ih portir evidentira u svesku dežurstva i zamoli za obavezno ostavljanje torbi, paketa i slično.

DUŽNOSTI DEŽURNIH NASTAVNIKA I DEŽURNIH UČENIKAViše

Član 24.
U cilju nesmetanog odvijanja procesa rada u školi se organizuju dežurstva nastavnika i učenika.
Raspored dežurstva nastavnika utvrđuje direktor.
Dežurni nastavnici su obavezni doći u školu 15 minuta prije početka nastave.
U školi se vodi knjiga dežurstva nastavnika. Knjiga dežurstva se nalazi u zbornici škole i u nju se evidentiraju odgovarajući podaci.

Član 25.
Dežurstvo učenika vrše učenici svih razreda, a dežurni učenik je oslobođen nastave za vrijeme dežurstva.
Raspored dežurstva učenika utvrđuje razredni starješina, s tim da se kao dežurni učenik može rasporediti bolji učenik.
Na početku nove školske godine raspored daje razredni starješina starijeg razreda tekuće smjene.
Dežurni učenik dolazi u školu 10 minuta prije početka nastave, a svoje obaveze povodom dežurstva obavlja u saradnji sa dežurnim nastavnikom.
U školi portir vodi vodi knjigu dežurstva učenika u koju evidentira podatke o licima koja su dolazila u školu i druge podatke i zapažanja učenika koji dežuraju.
Dežurni učenik je obavezan brinuti se o redu tokom nastave na hodnicima, sanitarnim prostorijama, čitaonici i školskom dvorištu.

Član 26.
Nastavnici i učenici se brinu o održavanju čistoće i uređenju školske zgrade i dvorišta, uređenju i očuvanju životne i radne sredine.


by Bliss Drive Review